member profile

Vocal; Rena

Guitar; Kichiku

Guitar; Takachan

Keyboard; Suezo

Bass; Inasaku

Drums; Takoshi

HOME